FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

ब्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह सम्बन्धि सूचना !!

अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

दस्तावेज: 

लिखित/प्रयोगात्मक परिक्षा तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना !

रोजगार सहायकको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूचि प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना !

दस्तावेज: 

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA) र स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन (FRA) को अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरिएको सूचना !

जग्गा खरिद सम्बन्धि सूचना

शभाका सदस्यहरुलाई दिइएको पत्रको प्रतिलिपि

करार पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

करार म्याद थप नहुने सम्बन्धि सूचना

गुगल नक्सा