FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५ ७४/७५ 2 Jul 2020 - 5:51pm PDF icon प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५.pdf
बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ ७४/७५ 2 Jul 2020 - 5:50pm PDF icon न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि२०७५.pdf
बोगटागन फुड्सिल गाउपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्ययिवधि, २०७५ ७४/७५ 2 Jul 2020 - 5:46pm PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्ययिवधि, २०७५.pdf
बोगटान फुड्सिल उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्यबिधि, २०७५ ७४/७५ 2 Jul 2020 - 5:40pm PDF icon उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्यबिधि, २०७५.pdf
आधारभूत शिक्षा परिक्षा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ ७४/७५ 2 Jul 2020 - 5:20pm PDF icon आधारभूत शिक्षा परिक्षा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५.pdf
बोगटान गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 25 Nov 2018 - 6:35pm PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
बोगटान गाउँपालिकाको विधालय अनुमित तथा कक्षा थप सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 25 Nov 2018 - 6:19pm PDF icon विद्यालय अनुमति तथा कक्षा थप सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
बोगटान गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्र्यिवधि, २०७५ ७५/७६ 25 Nov 2018 - 6:16pm PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्ययिवधि, २०७५.pdf
बोगटान गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७५ ७५/७६ 25 Nov 2018 - 6:13pm PDF icon बोगटान गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७५.pdf
बोगटान गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ ७५/७६ 25 Nov 2018 - 6:10pm PDF icon बोगटान गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७५.pdf

Pages

गुगल नक्सा